TU Delft and HyET Solar strengthen their partnership – in lightweight, flexible and ubiquitous thin-film solar foil

By signing a new four-year research contract, TU Delft and HyET Solar have sped up the introduction of the next generation of solar foil, bringing new large-scale solar parks that reduce the price of our electricity a significant step closer.

TU Delft and HyET Solar strengthen their partnership – in lightweight, flexible and ubiquitous thin-film solar foil

 

Solar foil represents the future. It can be applied in countless and unique ways – all the way from integrating it into traditional roof tiles through to creating new large-scale solar parks that reduce the price of our electricity. By signing a new four-year research contract, TU Delft and HyET Solar have sped up the introduction of the next generation of solar foil, bringing this vision of the future a significant step closer.

 

This collaboration will accelerate the next generation of Powerfoil® technology. Powerfoil solar film can stick on anything, and weighs hardly anything

Any shape or size

The properties of Powerfoil® (the lightweight, flexible, thin-film silicon PV technology) open up new markets for solar energy that cannot be served by existing inflexible and heavy glass panels. Powerfoil can be made in any shape or size. For example, its roll-to-roll production process allows up to 30-metre long modules to be produced, while the shape can be adapted to the needs of the end user. A new production facility is going to be built in Arnhem, which will make the development of all these innovative Powerfoil features of a reality – with a capacity of 40 MW/year.

Fundamental research with an industrial approach

TU Delft's research activities are headed by Professor Arno Smets. For many years, Smets has researched technologies that can convert solar energy into usable energy, such as electrical or chemical energy. In 2009, he received a Vidi for his research into the use of thin layers of silicon to increase solar panel efficiency. In the years that followed, the solar expert created an international furore with online lectures on solar energy (which can be followed via the international platform edX). In 2019, at an international summit in Canada, Smets was named Mission Innovation Champion – an important pioneering role in the field of clean energy.

Arno Smets, professor TU Delft, and Rombout Swanborn, CEO and Founder of HyET Solar

Smets: “This collaboration with HyET Solar is a great example of how lab-scale innovation can be quickly converted to industrial-scale manufacturing. New materials, device architectures and processing steps developed in our university lab will soon be applied in current and future production lines at HyET Solar. I am delighted that our expertise, research activities and students are having a direct impact on one of the most exciting developments in solar power technologies in the world today.”

Edward Hamers, Head of Technology at HyET Solar: “It is an honour to work with one of the most renowned institutes in the field of photovoltaic technology. This allows us to take our unique production to the next level. The university’s fundamental research fits seamlessly with our industrial approach, and that’s what makes the cooperation so successful. It’s been made possible in recent years thanks to support from various Dutch funding programmes. With the current expansion of our production facility in Arnhem, we can finally produce this Dutch technology on a large scale and thus tap completely new markets that are out of reach for conventional PV modules.”

World improvers

Smet emphasised that cooperation is not only an important step forward in the field of research: it also touches a personal chord with him. “I am inspired every day by the young people we educate – young people who want to improve the world with our knowledge. The great thing about our cooperation with HyET Solar is that the distance between learning, working and innovating becomes even smaller. Scientific innovations and workplace learning go hand in hand. We create learning communities that support students, researchers and professionals as they develop their engineering and innovation skills.”

Accelerating the energy transition

It should come as no surprise that many scenarios around speeding up the energy transition predict an important role for solar energy, but also specify all kinds of preconditions that have to be met. An integral approach is the key, according to Smets. By this, he means that all stakeholders must take responsibility to realise a smooth energy transition. He said that the intensification of cooperation with HyET Solar is a good example of this: “It is extra cool that our cooperation has been given this enormous boost in TU Delft’s anniversary year. The university is celebrating its 180th Dies Natalis, with 'speeding up the energy transition' as its theme. The energy transition we need can only succeed through collaboration within and outside the scientific community, and by joining forces with industry, governments, alumni and all other stakeholders.

More information

For questions, please contact:

  • Dave Boomkens, TU Delft Science Officer - D.J.Boomkens@tudelft.nl / 06 34081461

  • Arno Smets, Professor of Photovoltaic Materials and Devices, A.H.M.Smets@tudelft.nl

 

TU Delft en HyET Solar intensiveren samenwerking lichtgewicht, flexibel en overal plaatsbaar dunne film zonnefolie

 

Zonnefolie heeft de toekomst. Het kan op ontelbare, unieke manieren worden toegepast. Zo kan zonnefolie in traditionele dakpannen geïntegreerd worden, maar kan het ook leiden tot een nieuw type grootschalig zonnepark dat van gunstige invloed is op de prijs van onze elektriciteit. De ondertekening van een nieuw vierjarig onderzoekscontract tussen TU Delft en HyET Solar versnelt de introductie van een volgende generatie zonnefolie, en brengt dit toekomstbeeld weer een behoorlijke stap dichterbij.

 

De onderzoekssamenwerking richt zich op het versnellen van de volgende generatie Powerfoil-technologie. Eenvoudig gezegd: Powerfoil is zonnefolie die je overal op kunt plakken en die nauwelijks iets weegt

In elke vorm en grootte

De eigenschappen van Powerfoil® – de lichtgewicht, flexibele, dunne-film silicium PV-technologie – openen nieuwe markten voor zonne-energie die momenteel niet kunnen worden bediend met de onbuigzame, zware glaspanelen. Powerfoil daarentegen kan in elke vorm en grootte gemaakt worden. Zo zorgt het roll-to-roll productieproces er bijvoorbeeld voor dat tot 30 meter lange modules geproduceerd kunnen worden, terwijl de vorm kan worden aangepast aan de behoeften van de eindgebruiker. In Arnhem zal een nieuwe productiefaciliteit worden gebouwd die de ontwikkeling van al deze innovatieve eigenschappen van Powerfoil (met een vermogen van 40 MW/jaar) realiteit maakt.

Fundamenteel onderzoek en industriële aanpak

De onderzoeksactiviteiten van de TU Delft worden geleid door professor Arno Smets. Smets houdt zich – sinds jaar en dag – bezig met onderzoek naar technologieën om zonne-energie in bruikbare energie om te zetten, zoals elektrische of chemische energie. In 2009 ontving Smets een Vidi voor zijn onderzoek naar het gebruik van dunne laagjes silicium om het rendement van zonnepanelen te vergroten. In de jaren erna maakte de zonne-expert internationaal furore met online colleges over zonne-energie die via het internationale platform edX te volgen zijn. In 2019 werd Smets, tijdens een internationale top in Canada, uitgeroepen tot Mission Innovation Champion – een belangrijke pioniersfunctie op het gebied van schone energie.

Arno Smets, professor TU Delft en Rombout Swanborn, CEO en oprichter van HyET Solar

Smets: ‘De samenwerking met HyET Solar is een prachtig voorbeeld van hoe innovatie op lab-schaal snel kan worden omgezet naar fab-fabricage op industriële schaal. Nieuwe materialen, apparaatarchitecturen en verwerkingsstappen die in het lab aan onze universiteit zijn ontwikkeld, zullen snel worden toegepast in de huidige en toekomstige productielijnen bij HyET Solar. Ik ben verheugd dat onze expertise, onderzoeksactiviteiten en studenten direct impact hebben op een van de momenteel meest opwindende ontwikkelingen in zonne-elektriciteitstechnologieën ter wereld.’

Edward Hamers, hoofd Technologie binnen HyET Solar: ‘Het is een eer om samen te werken met een van de meest gerenommeerde instituten op het gebied van fotovoltaïsche technologie. Daardoor tillen we onze unieke productie naar een volgend level. Het fundamentele onderzoek aan de universiteit sluit naadloos aan op onze  industriële aanpak en maakt de samenwerking zo succesvol. Dit is de afgelopen jaren mogelijk gemaakt door de steun van verschillende Nederlandse financieringsprogramma's. Met de huidige uitbreiding van onze productiefaciliteit in Arnhem kunnen we deze Nederlandse technologie eindelijk op grote schaal produceren en daarmee compleet nieuwe markten aanboren die voor de conventionele PV-modules buiten bereik liggen.’

Wereldverbeteraars

Toch is de samenwerking niet alleen een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van onderzoek, benadrukt Smets. De samenwerking raakt bij hem ook een persoonlijke snaar. ‘Ik word dagelijks geïnspireerd door de jonge mensen die we opleiden. Jonge mensen die met onze kennis op zak de wereld willen verbeteren. Het mooie aan de samenwerking met HyET Solar is dat de afstand tussen leren, werken en innoveren nóg kleiner wordt. Wetenschappelijke innovaties en werkplekleren gaan hand in hand. We creëren learning communities die zowel studenten, onderzoekers als professionals ondersteunen bij het ontwikkelen van hun engineering- en innovatievaardigheden.’

Energietransitie versnellen

Het mag geen verrassing heten dat veel scenario’s – die iets zeggen over het versnellen van de energietransitie – een belangrijke rol voorspellen voor zonne-energie, maar daarvoor moet dus wel aan allerlei randvoorwaarden worden voldaan. Een integrale aanpak is volgens Smets de sleutel. Met een integrale aanpak bedoelt Smets dat alle stakeholders hun verantwoordelijkheid nemen om een soepele energietransitie te realiseren. Daarvan is de intensivering van de samenwerking met HyET Solar een mooi voorbeeld van. Smets: ‘Extra gaaf dat onze samenwerking deze enorme boost krijgt in het lustrumjaar van de TU Delft. Dit jaar viert de universiteit namelijk haar 180ste Dies Natalis, met ‘speeding up the energy transition’ als thema. Een energietransitie die enkel slaagt door samenwerking binnen en buiten de wetenschappelijke gemeenschap, en door de krachten te bundelen met de industrie, overheden, alumni en alle andere belanghebbenden.’

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

  • Dave Boomkens, wetenschapsvoorlichter TU Delft – D.J.Boomkens@tudelft.nl / 06 34081461

  • Arno Smets, hoogleraar Photovoltaic Material and Devices, A.H.M.Smets@tudelft.nl

 

Back to overview